ارزش های کاری ما در آقای باطری

ارزش های کاری ما در آقای باطری ، هویت کاری ماست ، مثل هوایی می مونن که هر روز در حین کار اونها رو نفس می کشیم ، این ارزش های کاری هستن که محیط آقای باطری رو زنده و سرحال و پویا نگه می دارن ، ما در آقای باطری در کنار هم این ارزش ها رو محقق کردیم و هر روز برای پررنگ شدنش همدیگه رو تشویق می کنیم
تمرکز بر دستاوردها و نتایج کاری
تمرکز بر ایجاد تعلق خاطر در مشتری
کار تیمی اثربخش
تمرکز بر افزایش تعلق خاطر سازمانی همکاران
تمرکز بر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
تمامیت گرایی
صداقت ، راستی و درستی
اشتیاق به یادگیری ، رشد و توسعه
درخواست همکاری